Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
İhali İlanı
Türü
Akaryakıt İhalesi
Miktar
0
Tarih
10.05.2018
Yer
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Odası
Açıklamalar
Akaryakıt İhalesi
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                         :    2018/170905

 

1-İdarenin

a) Adresi                                                            :   Süleymanbey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No: 48 77100 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası                               :   2268113000 - 2268145477

c) Elektronik Posta Adresi                                 :   yalovalojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)   :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                 :   155.000 litre Motorin(Diğer), 95.000 litre Kurşunsuz Benzin (95 oktan) Toplam 250.000 litre akaryakıt alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                                                :   Yüklenicinin Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine sahip akaryakıt istasyonlarından Yalova İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların depolarına ve Jeneratörlerin depolarına alınmak suretiyle istenilen miktarda peyder pey teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                                              :   Akaryakıt alımına ilişkin sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.07.2018 tarihinde işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 12 ay 7/24 saat esasına göre Yüklenicinin Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine sahip akaryakıt istasyonlarında Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların depolarına ve Jeneratörlerin depolarına alınmak suretiyle istenilen miktarlarda peyder pey teslim edilecektir. Bu süre 30.06.2019 tarihini geçemez.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                               :   Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                                :   10.05.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluş dan verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı veya Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi,
5) İstekliler, teknik şartnamenin 2.5. maddesinde belirtilen sınırlar içerisinde en az 1 adet akaryakıt istasyonunda akaryakıt ikmalinin yapılacağı ATOS' un mevcut olduğuna dair belgeleri teklif dosyalarında sunacaklardır. Akaryakıt istasyonunda; uzun ve geniş araçların (Otobüs, Kamyon, Tır-Çekici vb.) trafiği engellemeyecek tarzda, rahatça giriş çıkış yapmasına elverişli olacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve Özel Sektöre yapılan ve bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt motorin(diğer) ve kurşunsuz benzin 95 oktan satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Süleymabey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No:48 YALOVA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı tek​
 
  • PAMER
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS