Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Yalova Emniyet Müdürlüğü Ek Bina Tadilat işi
Türü
İnşaat
Miktar
Tarih
08.03.2018
Yer
Adnan Menderes Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi No:205 Merkez/ YALOVA
Açıklamalar

Yalova Emniyet Müdürlüğü Ek Bina Tadilat işi (İnşaat: %71,60, Makina Tesisatı: %17,96, Elektrik: 10,44)
BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

YALOVA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


YALOVA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNA TADİLAT yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                                          : 2018/69166

 

1-İdarenin

a) Adresi                                                                : Süleymanbey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No: 48 77100 YALOVA MERKEZ/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası                                  : 2268113000 - 2268145477

c) Elektronik Posta Adresi                                     : yalovalojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi              : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                      : Yalova Emniyet Müdürlüğü Ek Bina Tadilat işi (İnşaat: %71,60, Makina Tesisatı: %17,96, Elektrik: 10,44)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                                   : Adnan Menderes Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi No:205 Merkez/ YALOVA (Eski Mühendislik Fakültesi)

c) İşe başlama tarihi                                               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                                          : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                    : Yalova Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No:48 YALOVA

b) Tarihi ve saati                                                    : 08.03.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) İşlerinde belirtilen II. Grup Bina işleri, III. Grup Bina İşlerinin 2. Maddesindeki BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri ile (C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat işleri I. Grup Sıhhı Tesisat İşler ve II.Grup Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Bölümü mezunu İnşaat Mühendisleri, Mimarlık Fakülteleri mezunu mimarların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yalova Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Süleymabey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No:48 YALOVA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yalova Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cengiz KOÇAL Caddesi No:48 YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 
  • PAMER
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS